Obchodní podmínkyA. Úvodní ustanovení
 
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu OBUV-EXCLUSIVE.CZ. Internetový obchod OBUV-EXCLUSIVE.CZ provozuje firma Patrik Šimon. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 
B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu OBUV-EXCLUSIVE.CZ  jsou závazné pro obě strany. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu OBUV-EXCLUSIVE.CZ , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7.Měna Euro je aktualizována on-line dle kurzu ČNB a může se lišit od kurzu banky přepravní společnosti.
8.Minimální cena objednávky musí činit 150,- Kč

C. Reklamace
 
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu OBUV-EXCLUSIVE.CZ a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na korespondenční adrese firmy.
3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.
Dále viz.níže: Reklamační řád
 
D. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě . Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 
E. Dodací podmínky
 
V případě, že je zboží skladem, expedujeme do 24 hodin. Pokud skladem není, je obvyklá dodací lhůta do 14-ti pracovních dní.V případě doručování zásilky na Slovensko, nebo do zemí EU může vzniknout  kurzový rozdíl dle banky přepravce.
 
F. Závěrečná ustanovení
 
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu OBUV-EXCLUSIVE.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 
Reklamační řád
 
Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodu OBUV-EXCLUSIVE.CZ
 
I. Obecné podmínky reklamace
 
1. Povinnosti kupujícího        
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
 
 A)Poštou na adresu provozovatele
 B)Osobním doručením.
 
Kupující je povinen uvést:
 
a) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura,prodejní doklad či dodací list)
 
2. Povinnosti prodávajícího
 
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 
II. Reklamace uplatněná v záruční době
 
1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.   
Ke každému zboží je přikládán doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční list. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.   
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem/dokladem o koupi/ a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list/ doklad o koupi/, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na info@obuv-exclusive.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.     
 
2. Záruční podmínky
a) Délka záruky se řídí obchodním zákoníkem. Tato doba začíná dnem vystavení faktury,či dokladu o koupi a prodlužuje se v případě uplatnění reklamce o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny zboží je záruční doba opět 24 měsíců. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového dodacího listu,či paragonu.
b) Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu střediska firmy OBUV-EXCLUSIVE.CZ, tj. Kosmákova 13, Jihlava. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad.
c) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.      
d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 
-pokud zákazník reklamuje závádu v pokročilém stádiu,čímž  znemožní objektivního posouzení a současně tím znemožní prodejci bezplatné záruční opravy 
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí,etiket a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- použitím zboží k jiným účelům než je určeno.
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
   
 
3. Reklamační podmínky
Reklamace vyřizuje prodejní středisko firmy OBUV-EXCLUSIVE.CZ, tj. v tomto případě Kosmákova 13, Jihlava 586 01
 
4. Závěrečná ustanovení      
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 3. 2007. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.
 
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Proč nakupovat u nás?

poštovné zdarma v ČR nad 2000,- a SR nad 3000,-
vrácení peněz nepozději do 5ti pracovních dnů
expedujeme do 24 hodin

100% zboží máme skladem

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.